Qt5.7以上调用虚拟键盘(支持中文),以及源码修改(可拖动,水平缩放)

       Qt 5.7及以上版本支持了虚拟键盘的支持,但是这个虚拟键盘太不好用,占据半个屏幕,而且不能放大缩小,不能拖动 首先,下载Qt虚拟键盘源码并解压,并切换到该目录下 然后配置支持中文:          qmake CONFIG+="lang-en_GB lang-zh_CN"  ,默认支持英文,lang-zh_CN就是中文支持选项          mingw32-make     
相关文章
相关标签/搜索